Mediátor roka 2019

Tomáš Horáček
Veronika Regendová

Dňa 14. Októbra 2019 sa v priestoroch hotela Tenis vo Zvolene uskutočnil prvý ročník diskusného a spoločenského stretnutia MEDIÁTOR ROKA 2019. Túto akciu organizovala spoločnosť Centrum pro řešení sporů, s.r.o., partnermi akcie boli spoločnosť Epravo.cz, Asociácia mediátorov Slovenska, Asociácia mediačných centier Slovenska, Asociácia rodinných mediátorov Slovenska, Edukačné centrum Mimosúdneho riešenia sporov a vydavateľstvo odbornej literatúry Wolters Kluwer, s.r.o.

Hlavným motívom na usporiadanie akcie Mediátor roka 2019 bola snaha ďalšieho zviditeľnenia mediátorov v očiach profesijnej i laickej verejnosti a vyjadrenie podpory mediácie a jej pevného ukotvenia v právnom poriadku Slovenskej republiky. 

Opakovane je poukazované na to, že mediátorom je venovaná iba minimálna podpora, že o mediácii sa v spoločnosti nevie, že ľudia nemajú dostatok informácií o tom, čo im môže mediácia priniesť. Rovnako sa dá vnímať aj fakt, že aj ostatné profesie, predovšetkým právnické (advokáti, sudcovia), majú niekedy skreslenú predstavu a vedomosť o mediácii. Je možné sa zhodnúť, že mediácia stále nie je v spoločnosti využívaná tak, ako by mohla byť a aký je jej potenciál.

Okrem zviditeľnenia mediácie v očiach širokej profesionálnej, aj neprofesionálnej verejnosti bolo ďalším zmyslom akcie Mediátor roka taktiež poukázať na to, že mediátori nie sú len roztrieštená individualizovaná skupina solitérne pôsobiacich profesionálov, ale že je to skupina jednotná, skupina, ktorá má svoje záujmy a je nositeľkou spoločnej zručnosti – profesie. Nedá sa nevidieť, že v Slovenskej republike je v zozname mediátorov zapísaných viac ako 1900 mediátorov, z toho je približne 900 mediátorov aktívnych (v zmysle účasti na povinnom vzdelávaní). Je preto pochopiteľné, že mediátori môžu byť v spoločnosti vnímaní skutočne len ako nesúrodá a nejednotná skupina osôb, ktoré pôsobia väčšinou celkom samostatne a ktoré sa – skôr výnimočne a v dôsledku geografických špecifík – združujú do relatívne úzkych profesijných skupín.

Je možné sa zhodnúť, že mediácia stále nie je v spoločnosti využívaná tak, ako by mohla byť a aký je jej potenciál.

Dá sa preto domnievať, že je potrebné využiť každú príležitosť na spoločnú diskusiu a stretnutie mediátorov, ktoré majú širší mediálny dosah. Odborných stretnutí mediátorov (školenia, konferencie, a pod.) je pritom dostatok. Doteraz však výraznejšie absentovalo stretnutie, ktoré by bolo nielen platformou pre diskusiu nad vybranými odbornými témami, ale bolo by to i spoločenské stretnutie  mediátorov, ktoré by zahrňovalo i ocenenie ich činnosti. A práve takou akciou by mal Mediátor roka byť.

Priebeh akcie bol rozdelený do niekoľkých samostatných blokov. V doobedňajšom a poobedňajšom bloku boli pre diskusie vybrané dve aktuálne témy a to „Mlčanlivosť v mediácii“ a „Profesijná komora mediátorov – áno či nie“. V úvode sa ku každej téme vyjadrili v samostatných vystúpeniach významní predstavitelia teórie i praxe.

K doobedňajšej téme „Mlčanlivosť v mediácii“ najprv vystúpila Ing. Jozefa Danová, ktorá  svoje vystúpenie a príspevok spracovala s odkazom na jednotlivé ustanovenia zákona o mediácií a odvolávala sa na konkrétne paragrafové znenie. Vo svojom príspevku uviedla, že pre ňu ako mediátorku z praxe je mlčanlivosť v mediácii zásadná a v znení, ako to predpisuje zákon, ju bezpodmienečne dodržiava. Ďalšou vystupujúcou bola Mgr. Veronika Mlynárová, bývalá mediátorka, v súčasnosti riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, pobočka Poprad, ktorá svojím príspevkom reflektovala na poskytovanie služieb mediácie prostredníctvom Úradu práce, soc. vecí a rodiny. Jej príspevok vysvetľoval ponímanie mlčanlivosti z pozície účastníkov mediácie – rodičov, mediátora, ako aj samotného Úradu. V poradí treťou vystupujúcou bola Ing. Bronislava Švehláková, ktorá svoj príspevok zamerala predovšetkým na mlčanlivosť v rodinnej mediácii a z pozície „rodinnej mediátorky“ vyjadrila  stanovisko, že jej vnímanie mlčanlivosti v mediácii je absolútne dôverné, s maximálnom dôrazom na striktné dodržiavanie a bezvýhradné uplatňovanie absolútnej mlčanlivosti. Poslednou vystupujúcou k doobedňajšej téme bola Ing. Soňa Ďurčová, ktorá svoj príspevok poňala cez vlastné prípady z praxe, kedy otázku zásadného a striktného dodržiavania mlčanlivosti v mediácii vnímala ako viac nevýhodnú, resp. diskutabilnú. Svoje vystúpenie na záver ukončila otázkou na účastníkov, ako by v jej pozícii postupovali so zásadou dodržiavania mlčanlivosti oni.

S odkazom na jednotlivé vystúpenia prebehla približne hodinová diskusia, v ktorej zaznelo veľa zaujímavých a podnetných vystúpení a otázok, resp. odpovedí na ne. 

Po krátkej prestávke prebehla spoločenská časť stretnutia. V rámci nej bol najprv predstavený projekt a význam ocenenia „Mediátor roka“. Bolo zdôraznené, že rok 2019 je potrebné vnímať ako prvý ročník, v ktorom budú ocenenia odovzdané len v rámci kategórie Sieň slávy. 

V úvode spoločenského stretnutia bola predstavená cena „Mediátor roka“. Ide o sklenenú plastiku, ktorej autorkami sú Jana a Lenka Němcové, sklárky, ktoré sa špecializujú na grafiku, objekty z hliny, papieru a predovšetkým na tavenú plastiku.

Ako samotné autorky o cene uvádzajú, koncept ceny Mediátora roka kombinuje krištálové tavené sklo a brúsené polychromované tyčinky, ktorých farba sa v lome svetla mení zo zlatooranžovej cez zelenkavú až po sýto červenú. Objekt tvorený množstvom prvkov, spojením ktorých vzniká optická svetelná hra, má pripomínať, že mediátor spojuje znepriatelené strany, hľadá zmierlivé riešenia a je schopný vidieť i sporné situácie v novom priaznivejšom svetle.

Po predstavení ceny boli v krátkosti predstavené súťažné kategórie pre rok 2020. Detaily a podrobnosti k jednotlivým kategóriám Mediátora roka pre rok 2020 budú prezentované do konca roka 2019 na stránkach www.mediatorroka.sk

Potešujúce je, že jedna z cien bude udelená v spolupráci s Probačnou a mediačnou službou SR. Pravidelnou kategóriou bude tiež Sieň slávy, ktorá bude najprestížnejším ocenením. Do Siene slávy budú uvádzané osobnosti, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj mediácie, a to v národnom, ale i medzinárodnom meradle. 

Po predstavení Mediátora roka 2020 sa pristúpilo k najslávnostnejšiemu aktu celého stretnutia, a to k uvedeniu dvoch významných osobností slovenskej mediácie do Siene slávy.

 

Za mimoriadny prínos pri presadzovaní samostatnej úpravy mediácie v civilným i trestných veciach SR a za významné zásluhy o rozvoj mediácie v SR boli do Siene slávy uvedení PhDr. Vladimír Cehlár, PhD.Prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. Zo zvukových medailoniek o oboch sa všetci prítomní dozvedeli nielen údaje z osobného života dr. Cehlára a prof. Labátha, ale mali predovšetkým možnosť nahliadnuť do osobných názorov, postojov a životných kréd oboch významných mediátorov. Ocenenia sa stretli s búrlivým potleskom všetkých prítomných.

Popoludňajšia diskusia bol venovaná problematike vytvorenia profesijnej komory mediátorov. Na jednej strane je nepochybné, že mediátori vnímajú, že pri neexistencii samostatnej profesijnej komory je presadzovanie ich spoločných záujmov veľmi náročné. Na strane druhej je však vytvorenie profesijnej komory spojené s radou legislatívnych úskalí, ale taktiež praktických dopadov. V duchu tejto dichotómie sa odohrali ako úvodné vystúpenia, tak aj následná veľmi búrlivá diskusia.

V úvodnom vystúpení sa JUDr. Beata Swanová zamerala predovšetkým na ekonomické aspekty vytvorenia profesijnej komory mediátorov. Priklonila sa pritom skôr k potrebe postupného cieleného budovania profesijnej komory. V nasledujúcom príspevku sa JUDr. Dagmar Tragalová sústredila na postavenie mediačných centier a dospela k záveru, že efektívne využívanie mediačných centier môže naplno suplovať činnosť profesijnej komory, a to bez potreby prevedenia akýchkoľvek legislatívnych zmien. PhDr. Ernest Kováč vyslovil obavy z vytvorenia profesijnej komory a vo svojom vystúpení si položil otázku, aké pozitívne aspekty by koncipovanie profesijnej komory prinieslo. V poslednom príspevku JUDr. Renáta Dolanská kriticky zhodnotila úvahy o potrebe profesijnej komory a podrobnejšie sa zaoberala teoretickým vymedzením postavenia mediátora predovšetkým v rámci súdneho systému. 

Mediátor roka 2019 bolo úspešné stretnutie nielen mediátorov, ale všetkých záujemcov a podporovateľov mediácie v Slovenskej republike. Dá sa konštatovať, že hlavný cieľ diskusného a spoločenského stretnutia, teda podpora a propagácia mediácie a mediátorov ako profesijnej skupiny, bol naplnený. 

Môžeme vysloviť prianie, aby rovnako úspešný bol ročník nasledujúci – Mediátor roka 2020, ktorý sa uskutoční v mesiaci október 2020.